دریافت(اقدام پژوهی: چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟)

فهرست مطالب مقدمه: 4 توصیف وضع موجود: 5 جمع آوری شواهد 1 6 ۱ـ مشاهده ی رفتار فاطمه: 6 ۲ ــ مصاحبه با فاطمه: 6 ۳ ـ مصاحبه با همکاران: 7 ۴ ـ مصاحبه با معاون مدرسه خانم خاکی معاون پایه: 10 ۵ ـ مصاحبه با مادر دانش آموز: 11 ۶ـ در اینترنت سایت www.aftabir.اقدام پژوهی: چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟|30011403|eom34024178|اقدام پژوهی: چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟
این فایل درباره ی اقدام پژوهی: چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟ می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالبمقدمه: 4توصیف وضع موجود: 5جمع آوری شواهد 1 6۱ـ مشاهده ی رفتار فاطمه: 6۲ ــ مصاحبه با فاطمه: 6۳ ـ مصاحبه با همکاران: 7۴ ـ مصاحبه با معاون مدرسه خانم خاکی معاون پایه: 10۵ ـ مصاحبه با مادر دانش آموز: 11۶ـ در اینترنت سایت www.aftabir.com مقاله ی شبگو در مورد استرس اینطور آمده است: 12۱ــ استرس محیط: 12۲ــ بهداشت روانی معلم: 13۳ــ اصرار خانواده برای کسب نمرهی بیشتر، 13درمان: 14۱ــ شناخت منشاء: 14۲ــ واداشتن به بیان: 15۳ــ واداشتن به اشتغال: 15۴ــ واداشتن به معاشرت: 15۵ــ تقویت روحیه: 16راه حلهای پیشنهادی 17اجرای راه حل: 18گردآوری شواهد 2 19نتیجه گیری 20پیشنهادات 21منابع و مآخذ: 21

مقدمه:رسیدن به اهداف آموزشی که مدارس به عنوان هدف اساسی خود به آنها توجه دارند مستلزم تأمین بهداشت روانی دانش آموزان است. تحقیقات متعدد نشان می دهند که سلامت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط دارد و دانش آموزانی که به نحوی از مشکلات روانی یا از نبود بهداشت روانی مناسب رنج می برند، اغلب با افت تحصیلی مواجه هستند. بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت تأمین شرایط مناسب برای نیل به اهداف آموزشی، تربیتی و تضمین سلامت افراد جامعه در سنین مختلف، عوامل بازدارنده آن را مورد بررسی قرار داد.کلمه ی استرس را به شیوه های مختلف استفاده می کنند بعضی از استرس برای مراجعه به خواسته ها و فشارهایی استفاده می کنند که شخص با آنها روبه روست و گرفتگی و تنش را واکنش مشخصی در برابر آن موقعیت می دانند. برخی دیگر استرس را سطحی از حالات منفی که شخص با آن روبه روست می دانند و دستهٔ سوم معتقدند اگر تقاضا از شخص بیش از توان او باشد. شخص دچار استرس می شود.

توصیف وضع موجود:در یکی از کلاسهای دوم دانش آموزی به نام فاطمه دارم که وقتی می خواهد با من و یا همکارانم صحبت کند، مخصوصاً هنگام پرسش و پاسخ مطالب درسی هول و دستپاچه و دچار اضطراب و استرس می گردد طوری که دچار لکنت زبان و (مِن و مِن کردن) می شود و دستانش شروع به لرزیدن می کند و نمی تواند به خوبی صحبت کند و درس را جواب دهد و باعث افت تحصیلی او شده است. این وضعیت موجب نگرانی و ناراحتی من شده است. با خود فکر کردم که چرا فاطمه این حالت را دارد و مشکل او چیست، در صورتی که معلم سخت گیری نیستم و نمی توانم بگویم که بچه ها از من می ترسند.این موضوع مرا براین داشت که بتوانم مسئله فاطمه را به شکل مطلوب حل نمایم.جمع آوری شواهد 1۱ـ مشاهده ی رفتار فاطمه:در جلسات کلاسی که با او داشتم سعی کردم به نوعی حالت رفتاری فاطمه را با خودم و دوستان و همشاگردیهایش زیرنظر بگیرم.همچنین در زنگهای تفریح، خودم او را در حیاط آموزشگاه زیرنظر گرفتم و مورد خاصی از استرس، بین او و دانش آموزان دیده نشد.۲ ــ مصاحبه با فاطمه:از او پرسیدم: که چرا موقع پاسخگویی به سؤالات معلم هول و دستپاچه می شوی؟فاطمه: خانم عبدی من خیلی اضطراب دارم.چرا؟فاطمه: نمی دانم.چطور خودت نمی دونی، مگر می شود؟فاطمه: سکوت می کند.وقتی معلم از تو درس می پرسد چرا اینقدر هول می شوی؟ مگر درس را بلد نیستی؟فاطمه: چرا خانم، ولی نمی دونم چرا هول می شم؟معلم شما وقتی از شما درس می پرسد، بد رفتاری می کند که تو هول می شی؟فاطمه: نه خانم.فاطمه جان، معلم وقت کافی به تو می ده تا به سؤالات جواب بدی؟فاطمه: بله خانم.یعنی برای جواب دادن وقت کم نمیاری؟فاطمه: نه خانم.پس دلیل خاصی برای هول شدن نداری، مگر این که درس را خیلی خوب بلد نباشی.فاطمه: بعضی وقتها هم ممکنه که خیلی درس را خوب بلد نباشم.